0

دوره آموزش سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

توضیحات

دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

دانلود دوره آموزشی سالیدورکس 2019 (سری تمرینات کاربردی)

معرفی دوره

هدف از این سری های کلاس آموزش سالیدورکس این است که افراد با هیچ سطحی از دانش طراحی در سالیدورکس تا افرادی با سطح بسیار بالا و با مهارت بالا بتوانند از این دوره آموزشی بهره مند شوند. در این دوره آموزش استاد با استفاده از تمام ظرفیت تجربه خود در سالیدورکس و طراحی محصول سعی دارد تا بهترین دوره آموزشی را برای شما تدارک ببینید.

فهرست کلی سطوح

 • سطح شروع: هیچ چیز راجع به سالیدورکس نمی دانم
 • کلاس 1: رابط کاربری و ابزارهای ناوبری
 • کلاس 2: رسم اسکچ در سالیدورکس
 • کلاس 3: نمایه های پایه 1
 • کلاس 4: نمایه های پایه 2
 • کلاس 5: خواص ماده و جنس
 • کلاس 6: مجموعه سازی اولیه
 • کلاس 7: اصول نقشه کشی
 • سطح متوسط: تمام مهارت های موردانتظار از گواهی نامه انجمن سالیدورکس را دارم
 • کلاس 8: نمایه های پیشرفته 1
 • کلاس 9: نمایه های پیشرفته 2
 • کلاس 10: طراحی جداول و پیکربندی ها
 • کلاس 11: مونتاژ پیشرفته
 • کلاس 12: بررسی تفصیلی دستورات مونتاژ
 • سطح پایانی: تمام مهارت های مورد انتظار گواهی نامه حرفه ای سالیدورکس را دارم

فهرست کلاس ها

کلاس 1: رابط کاربری و ابزارهای راهبری

 • چطور یک قطعه جدید را آغاز کنیم
 • آنچه در نوار ابزار، کانواس و درخت طراحی نمایش داده می شود
 • چگونه سیستم های اندازه گیری مختلف را برای فایل های خود انتخاب کنید
 • چگونه ماوس را از طریق راست کلیک، بزرگ نمایی و چرخش مدل توسط توپی ماوس به کار ببریم

کلاس 2: رسم اسکچ در سالیدورکس

 • چگونه یک صفحه را برای رسم اسکچ انتخاب کنیم
 • چگونه اسکچ هایتان را به مبدا متصل کنید
 • چگونه هندسه اولیه مثل خطوط، مستطیل ها، دایره ها، کمان ها و بیضی ها را ترسیم کنیم
 • چگونه از ابعاد برای تعریف اسکچ ها استفاده کنیم
 • چگونه از روابط برای تعریف اسکچ ها استفاده کنیم
 • تعریف ترسیم های تحت تعریف، کاملا تعریف شده و بیش از حد تعریف شده
 • سالیدورکس چگونه رابطه ها را به صورت اتوماتیک تعریف می کند
 • چگونه رابطه های فعال را شناخته و حذف کنیم
 • تعریف خطوط ساختاری و مرکزی و نحوه بکارگیری آنها
 • چطور از دستورات استفاده کنیم: قرینه، آفست، الگو و برش

کلاس 3: نمایه های پایه 1

 • تعریف نمایه های اکسترود رشد، اکسترود برش، فیلت و پخ
 • چطور نمایه های اکسترود رشد، اکسترود برش، فیلت و پخ را اعمال کنیم
 • چطور نمایه های موجود و ترسیمه ها را ویرایش کنیم
 • چطور نمایه های موجود را حذف کنیم
 • اولویت های طراحی چیست و چطور بر مدل سازی ما اثر می گذارد

کلاس 4: نمایه های پایه 2

 • تعریف نمایه های رشد دورانی و برش دورانی و نحوه اعمال آنها
 • تعریف نمایه های رشد جاروبی و برش جاروبی و نحوه اعمال آنها
 • نحوه اعمال رشد لافت و برش لافت و به کارگیری آنها
 • آنچه که صفحه مرجع جدید را مشخص می کند
 • نحوه تعریف صفحات مرجع جدید
 • چند صفحه برای تعریف نمایه های جاروی و لافت نیاز است

کلاس 5: خواص ماده و جنس

 • چطور در سالیدورکس به قطعات جنس اعمال کنیم
 • چگونگی یافتن/مشاهده مشخصات جنس در واحدهای مختلف اندازه گیری
 • چگونگی یافتن مشخصات جرم قطعات تان
 • چگونه واحد اندازه گیری را هنگام مشاهده مشخصات جرم تغییر دهیم

کلاس 6: مونتاژ اولیه

 • چگونگی باز کردن یک فایل مونتاژ از هیچ یا از یک قطعه موجود
 • سه نوع از جفت کردن ها در سالیدورکس: استاندارد، پیشرفته و مکانیکی
 • کدام قطعه به صورت پیش فرض در مونتاژ ثابت است
 • چطور از جفت کردن های استاندارد استفاده کنیم: منطبق، موازی و عمود بر هم
 • چطور از جفت کردن های استاندارد استفاده کنیم: مماس و هم مرکز
 • چطور جفت شدگی های موجود را تشخیص دهیم
 • چطور جفت شدگی های مجود را ویرایش یا حذف کنیم
 • چطور از جفت کردن های استاندارد استفاده کنیم: فاصله و زاویه
 • چطور از جفت کردن های استاندارد استفاده کنیم: قفل

کلاس 7: اصول نقشه کشی

 • چگونگی باز کردن فایل نقشه ها از هیچ یا قطعه موجود
 • چگونه سیستم واحدهای اندازه گیری را در فایل نقشه تنظیم کنید
 • چطور نماهای اورتوگرافیک یا آیزومتریک از یک قطعه ایجاد کنید
 • چطور نماهای نقشه بیشتر اضافه یا حذف کنید
 • چطور مقیاس ترسیم برای نماهای نقشه کشی تنظیم کنید
 • چطور اطلاعات طراحی در نقشه هایتان را با استفاده از ابعاد گذاری سریع، علامت گذاری سوراخ و خط محور برسانید
 • چطور نحوه نمایش نمای ترسیم را تنظیم کنید
 • چطور جدول اطلاعات انتهای فایل ترسیم را تغییر دهیم
 • چطور فایل ترسیم را به فرمت PDF یا عکس صادر کنیم
 • چگونه تفسیر کنید: نمای کمکی،نمای برش،نمای جزئیات، نمای سطح مقطع شکسته و نمای برش
دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

کلاس 8: نمایه های پیشرفته 1

 • نمایه شیب چیست و چطور از آنه استفاده کنیم
 • نمایه پوسته چیست و چطور به کار ببریم
 • مراحل تعریف سوراخ چیست و مزایای آن
 • چطور مشخصات سوراخ را حین مراحل تعیین کنیم
 • چگونه بیش از یک بعد را به یکدیگر مرتبط کنیم

کلاس 9: نمایه های پیشرفته 2

 • معادلات، نحوه تعریف آنها و مزایای آنها
 • نمایه قرینه کردن و نحوه اعمال آن
 • نمایه های شرایط انتهایی چیست و چطور از آنها استفاده کنیم
 • قطعات چند بدنه چیست، نحوه ایجاد آنها و کاربردهایشان
 • تفاوت بین قطعه چند بدنه و یک مجموعه
 • نمایه اسکوپ چیست؟ کی و چطور می توان استفاده کرد
 • نمایه تیغه (ریب) چیست و نحوه به کارگیری آن
دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

کلاس 10: جداول طراحی و پیکربندی ها

 • جداول طراحی چیست و چطور آنها را تنظیم کنیم
 • مزایای استفاده از جداول طراحی چیست؟
 • نحوه تغییر جدول طراحی
 • نحوه افزودن متغیر به جدول طراحی
 • نحوه مندرج کردن نمایه های متوقف شده و متوقف نشده در یک جدول طراحی
 • نحوه اضافه کردن پیکربندی به یک مدل موجود
دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

کلاس 11: مونتاژ پیشرفته

 • جفت کردن پیشرفته پروفیل مرکزی چیست و نحوه به کارگیری آن
 • جفت کردن پیشرفته تقارن و عرضی چیست و نحوه به کارگیری آن
 • نحوه تنظیم محدوده حرکت فاصله یا زاویه ای
 • نحوه تنظیم برای تبعیت از یک مسیر معین با استفاده از جفت کردن نوع مسیر
 • جفت کردن خطی چیست و نحوه به کارگیری آن
دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

کلاس 12: بررسی تفصیلی مونتاژ

 • نحوه اتصال ابعاد در قطعات مختلف به یکدیگر توسط نمایه های داخل بافتی
 • نمایه های مونتاژ چیست و نحوه به کارگیری آن
 • هدف/پیام طراحی موقع استفاده از نمایه های مونتاژ چیست
 • چطور برخوردها را در یک مونتاژ شناسایی و شبیه سازی کنیم
 • چطور تداخل قطعات با یکدیگر و مقدار آن را بفهمیم
 • چطور قطعه ای را در یک مونتاژ جایگزین کنیم
دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

دوره آموزشی سالیدورکس 2019 بر مبنای تمرینات کاربردی

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
5 + 9 =


  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

اطلاعات فروشنده

 • فروشنده: امیر مکانیک
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
امیر مکانیک
امیر مکانیک

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌ مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

محصولات مرتبط

قوانین استفاده از محصول

این محصول توسط ممتازفایل در اختیارتان قرار می گیرد. پخش و انتشار محتوای فایلی،متنی و تصویری محصول فقط با معرفی سایت ممتازفایل مجاز می باشد. در غیر این صورت مشمول پیگیری قضایی خواهد بود.

با خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

 دسترسی به فایل به مدت 6 ماه
 6 ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
 پشتیبانی از تمامی مروگر ها

قوانین استفاده از محصولات

امیر مکانیک
امیر مکانیک
تاریخ عضویت : 23 مرداد 1398

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :